Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN STOCK SELLERS BV
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Stock Sellers BV: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65799283.
2. Koper: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroeps-, handels-, ambachts- of bedrijfsactiviteit, of rechtspersoon met wie Stock Sellers BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Stock Sellers BV en de koper tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Stock Sellers BV zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Stock Sellers BV te verkopen en te leveren zaken.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stock Sellers BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Stock Sellers BV is vrijblijvend, ook in geval van een termijn van aanvaarding. Aanbiedingen, waaronder mede begrepen offertes van Stock Sellers BV, hebben een geldigheidsduur van zeven dagen na dagtekening c.q. het uitbrengen van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien en voor zover producten uit een bestelling niet leverbaar zijn, kan Stock Sellers BV de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren zonder dat Stock Sellers BV jegens de koper gehouden is tot verdere schadevergoeding dan restitutie van de eventueel reeds verrichte betaling voor die bestelling. Van een dergelijke annulering doet Stock Sellers BV zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Stock Sellers BV, binden haar niet.
3. Een aanbod van Stock Sellers BV geldt niet automatisch voor vervolgorders, tenzij Stock Sellers BV anders aangeeft. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden wél tevens van toepassing op vervolgorders.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Stock Sellers BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stock Sellers BV anders aangeeft. In geval van betaling middels overboeking aan de hand van een proforma factuur van Stock Sellers BV, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de betaling door Stock Sellers BV is ontvangen. Indien Stock Sellers BV een orderbevestiging aan de koper verstrekt, wordt geacht dat deze orderbevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de koper ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bij Stock Sellers BV heeft gereclameerd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stock Sellers BV nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
1. Indien Stock Sellers BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Stock Sellers BV deze gegevens heeft ontvangen.
2. Stock Sellers BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Stock Sellers BV treedt niet eerder in dan nadat de koper Stock Sellers BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Stock Sellers BV alsnog kan leveren, en de levering binnen de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. In geval van verzuim van Stock Sellers BV, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren zonder dat Stock Sellers BV jegens de koper gehouden is tot verdere schadevergoeding dan restitutie van de eventueel reeds verrichte betaling voor die bestelling.
3. Voor vertraging in de levering toerekenbaar aan derden, zoals koeriersdiensten, is Stock Sellers BV nimmer aansprakelijk. Een dergelijke vertraging biedt de koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
ARTIKEL 5. | LEVERING, ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE
1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, komen de bezorgkosten voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de koper opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
2. In geval afhalen van de producten door of namens de koper is overeengekomen, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip.
3. Stock Sellers BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de koper kan worden gevergd.
4. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen.
6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Stock Sellers BV de producten voor rekening en risico van de koper opslaan.
7. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Stock Sellers BV mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Stock Sellers BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verschuldigdheid van de koper van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
8. Indien Stock Sellers BV bij toepassing van de leden 5, 6 of 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.
9. De koper dient op het moment van afleveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder - voor zover overeengekomen is dat het transport niet voor risico van de koper geschiedt - mede begrepen onderzoek of de producten vrij zijn van transportschade. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Stock Sellers BV.
10. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Stock Sellers BV uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
11. Stock Sellers BV staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden, met dien verstande dat de garantie op de producten te allen tijde beperkt is tot de eventuele garantie die door de toeleveranciers van Stock Sellers BV met de producten is meegeleverd.
12. Reclames schorten de verplichting van de koper nimmer op.
13. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stock Sellers BV aan haar worden geretourneerd.
ARTIKEL 6. | OVERMACHT
1. Stock Sellers BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Stock Sellers BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Stock Sellers BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Stock Sellers BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Stock Sellers BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Stock Sellers BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Stock Sellers BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Stock Sellers BV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Stock Sellers BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Stock Sellers BV vermelde prijzen exclusief btw, bezorgkosten en eventuele andere bijkomende kosten, zoals invoerheffingen en douanekosten.
2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Stock Sellers BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Stock Sellers BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering openbaren, aan de koper door te berekenen.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Stock Sellers BV te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
5. De koper is de hem verschuldigde bedragen volledig bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na dagtekening van de proforma factuur, middels overboeking, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Stock Sellers BV zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
6. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting.
7. Stock Sellers BV is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
9. In geval uitdrukkelijk achterafbetaling is overeengekomen en indien ter zake tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Na de levering van de producten is Stock Sellers BV, onverminderd het bepaalde in artikel 5.9, niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, draagt Stock Sellers BV geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met het gebruik van de producten door de koper, eindgebruiker of overige derden.
2. Stock Sellers BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Stock Sellers BV is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
4. Stock Sellers BV heeft te allen tijde het recht de schade van de koper waarvoor Stock Sellers BV, ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De koper dient Stock Sellers BV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Stock Sellers BV ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Stock Sellers BV is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Stock Sellers BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Stock Sellers BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Stock Sellers BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Stock Sellers BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Stock Sellers BV één jaar.
7. De koper vrijwaart Stock Sellers BV van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stock Sellers BV toerekenbaar is. Indien Stock Sellers BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Stock Sellers BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stock Sellers BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stock Sellers BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.
ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Stock Sellers BV verkochte producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de koper verboden de door Stock Sellers BV verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Stock Sellers BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Stock Sellers BV of de door Stock Sellers BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Stock Sellers BV is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
5. Als de koper, nadat de verkochte producten door Stock Sellers BV aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Stock Sellers BV wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.